NYHET Skolinspektionen följer inte upp om brister som de upptäcker verkligen har åtgärdats. Det menar Riksrevisionen som kritiserar myndigheten i en färsk rapport.

Riksrevisionen har granskat Skolinspektionens arbete och kommit fram till att verksamheten har flera brister. Det handlar framför allt om uppföljningen av de brister som framkommit vid inspektioner.

– Skolinspektionen avslutar många ärenden utan att kontrollera om bristerna verkligen är avhjälpta. Det gäller framför allt när skolor haft problem med otrygghet och stökig studiemiljö. I dessa fall följs färre än hälften av ärendena upp med återbesök på skolan, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Utöver den dåliga uppföljningen pekar Riksrevisionen även på bristande transparens då ärenden avslutas, att det helt enkelt är svårt att utröna huruvida brister är åtgärdade eller inte.

Skolinspektionen får även kritik för att sakna struktur för hur och när uppföljningar ska ske, samt att det finns stora regionala skillnader i hur arbetet utförs.

Riksrevisionen menar sammantaget att Skolinspektionens arbete kan bedrivas mer effektivt och rekommenderar att myndigheten vidtar konkreta åtgärder för att uppnå detta.

– Då stora ansträngningar har gjorts för att identifiera brister kan det knappast anses vara ett effektivt användande av statliga resurser att avsluta ett ärende utan att säkerställa att åtgärderna har fungerat, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen kommenterar Riksrevisionens granskning i ett mejl till Dagens Arena:

”Vi välkomnar att granskning görs och vi ska självfallet ha denna rapport med oss i vårt förbättringsarbete. Riksrevisionen har identifierat viktiga frågor. Det som granskats rör dock inte tillsynen samlat utan en del av vår verksamhet, avsluten. Vi måste noga analysera rapporten, men jag uppfattar att granskningen främst tar sikte på vår dokumentation när vi avslutar tillsyner. Vi ska stå för god transparens och jag menar att vi här måste förbättra oss. Jag kan också hålla med om att vi i så många fall som möjligt ska göra besök på skolan vid avslut. Men det är också viktigt att prioritera rätt med de resurser vi har. Vi arbetar situationsanpassat och vi har i vissa lägen allvarliga situationer på ett antal skolor som vi måste prioritera högt. Vi prioriterar att lägga mycket tid här och det kan göra att vi inte alltid kan göra besök vid alla avslut. Vissa situationer när det gäller trygghet och studiero går också att följa upp utifrån en skriftlig redovisning, till exempel om rutiner inte skulle ska ha införts. Vi har också när det gäller likvärdigheten i våra beslut redan inlett ett förbättringsarbete.”