skolan Efter uppmärksamheten kring Thorén Innovation school förra veckan meddelar nu Skolinspektionen beslut om att stänga ytterligare en skola. Denna gång handlar det om Gryningeskolan i Botkyrka kommun utanför Stockholm.

Beslutet från Skolinspektionen som offentliggjordes i dag innebär att grundskolan Gryningeskolan stängs med omedelbar verkan. Beslutet grundar sig i att skolan inte har rättat till brister som de ålagts med vite att åtgärda vid inspektioner dels i april förra året, dels i mars i år.

Skolinspektionen skriver i beslutet att de vid uppföljningen av tidigare förelägganden för skolan »kunnat konstatera att huvudmannen fortsatt i centrala delar saknar insikt i författningarna som krävs och som följer med ett godkännande att bedriva utbildning inom skolväsendet«.

Till bristerna på Gryningeskolan hör att eleverna inte har fått undervisning i alla ämnen de har rätt till, och att elever har svårt att få hjälp och stöd under lektionerna. Särskilt svår är lär situationen för elever i behov av särskilda anpassningar och särskilt stöd i undervisningen.

Det är stökigt och otryggt i skolmiljön och på lektionerna, och alltför många incidenter inträffar, enligt Skolinspektionen. Elevhälsan är fortfarande under uppbyggnad och undervisningen i Idrott och hälsa utgår inte från de centrala delarna i kursplanen. Skolan brister också i dokumentation i delar som rör det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolinspektionen finner också att bara 20 procent av lärarna på skolan är behöriga, att skolan haft svårt att rekrytera behöriga lärare och att det saknas en plan för att se till att de behöriga lärare som finns på skolan används så att de på bästa sätt kan stödja alla elever.

Gryningsskolan är en privat skola i Botkyrka kommun som drivs av företaget Johai AB, och har för tillfället har 122 elever från förskoleklass upp till årskurs 7. Dessutom bedrivs förskole- och fritidsverksamhet av skolan.

Skolinspektionen skriver också i sitt beslut att Gryningeskolan vid varje tillsyn sedan skolan startade 2008 har hittat brister på skolan, men att dessa brister tidigare alltid har åtgärdats efter påpekanden.

När en skola stängs är kommunen skyldig att hitta plats på andra skolor till de elever som drabbas. Gryningeskolan kan överklaga beslutet, men skolan kommer i vilket fall att hållas stängd tillsvidare.