Stefan Löfven och Magdalena Andersson.

HÖSTBUDGET Regeringen satsar stort på fler utbildningsplatser och bättre matchning till jobb i kommande budget. Satsningarna som presenterades på tisdagen är totalt värda 4,3 miljarder kronor.

Statsministern inledde presskonferensen på vuxenutbildningscentrat SweJa i Liljeholmen i Stockholm med att påpeka regeringen håller fast vid målet om att nå EU:s lägsta arbetslöshet.

UTBILDNING

För att nå dit satsar regeringen bland annat på att bygga ut utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, folkhögskolan och »samhällsviktiga högskoleutbildningar, dit regeringen räknar utbildningarna till läkare och ingenjör, inom samhällsbyggnad och försvar. 32 ooo nya platser, utöver tidigare aviserade satsningar i det som kallas Kunskapslyftet, ska det bli fram till 2021.

Tillsammans med redan tidigare utlovade kommer det att handla om 93 000 nya utbildningsplatser till år 2021.

CSN TILL KÖRKORT

Sedan tidigare har regeringen meddelat att vissa arbetslösa personer kommer att kunna få CSN-lån för att ta körkort från och med nästa år. Den satsningen utökas från 2019, då det blir möjligt även unga som är 19-20 år att få lån för att kunna ta körkort, om de har fullföljt en gymnasieutbildning.

NYANLÄNDAS ETABLERING

Regeringen kommer att förstärka medlen till snabbspår för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och så kallade förstärkt arbetsträning kommer att införas även i etableringsprogrammet – i dag finns insatsen bara för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet är att personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden tidigare ska kunna få en insats som gör det lättare att få jobb framöver.

Dessutom ska ökade resurser till samhällsinformation under asylprocessen ytterligare snabba på steget till att så småningom hitta ett arbete.

Att regeringen vill införa utbildningsplikt för nyanlända är känt sedan tidigare, liksom att man vill satsa särskilt på att få nyanlända kvinnor i jobb. För det sistnämnda införs nu bland annat möjlighet för kommuner att erbjuda insatser för föräldralediga, och SKL ska få extra resurser för att arbeta med hur kommuner kan samordna exempelvis öppen förskola med språkinsatser i svenska under föräldraledigheten.

ANSTÄLLNINGSSTÖD

Regeringen vill avsätta 500 miljoner kronor för att ge en slags bonus till kommuner och landsting som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Pengarna kan gå till att anställa fler, men kan också användas till exempelvis bättre handledning eller bättre arbetsmiljö.

Systemet med subventionerade anställningar förenklas och förändras genom att fem nuvarande anställningsformer blir till en, vilket ska leda till mindre administration för arbetsgivarna. Det handlar om särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, traineejobb i två varianter och instegsjobb som slås ihop till något som kallas introduktionsjobb.

PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Regeringen vill höja taket i lönebidraget för personer med nedsatt arbetsförmåga, från dagens 17 100 kronor till 18 300 kronor i månaden hösten 2017. Följande två år kommer det att trappas upp ytterligare.

Samhall får höjd merkostnadsersättning, och ett utökat uppdrag när det gäller hur många av deras anställda som ska gå vidare till andra arbetsgivare.

Förhöjt aktivitetsstöd fasas ut. I dag kan unga med funktionsnedsättning få höjd nivå av aktivitetsstöd efter 12 månader, vilket regeringen anser är helt fel incitament för att få personerna i målgruppen att söka arbete. Nivån på aktivitetsstöd kommer nu vara densamma efter 12 månader.

EGENFÖRETAGARE

Som Dagens Arena har berättat om under dagen föreslår regeringen också sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretagare, och under morgonen rapporterade Sveriges radio om att aktiebolagsägare ska få en utökad rätt till sjukpenninggrundande inkomst under den period då företaget är i ett uppstartsskede.