Arbetstrygghet Många lyfte på ögonbrynet när Stefan Löfven i Agendas partiledardebatt besvarade frågan om varför våldtäkterna ökar i Sverige med att prata anställningstrygghet. Men Löfvens försök att koppla debatten om sexuella trakasserier och våldtäkt till arbetspolitik är inte alls märkligt menar LO.

– Osäkra anställningsvillkor, och kulturen som skapas i vågorna av den osäkra anställningen, är en klar risksituation, säger Joa Bergold, utredare och författare till LO-rapporten »Kvinnlig fägring och machokultur?«

Hon har i rapporten tittat på förekomsten av sexuella trakasserier i LO:s sex största förbund – Kommunal, Byggnads, Seko, Handels, IF Metall, Transport. Det finns ett tydligt klass- och könsmönster där kvinnor i arbetaryrken i högre grad än andra uppger att de utsatts, och tyvärr går utveckligen åt fel håll. På 20 år har antalet kvinnor som uppger att de utsatts för jobbrelaterade trakasserier från annan än chefer och kollegor nästan fördubblats. Från 7 procent 1997 till 13 procent 2017.

Det vanligaste är att de sexuella trakasserierna kommer ifrån »tredje man«, alltså inte en kollega eller chef, utan kund, brukare eller anhörig till brukare. Unga kvinnor inom kontakt-nära yrken sticker ut i statistiken.

– Problemen har ökat sedan 1997 och det är framförallt kvinnor i åldersgruppen 20 – 35 som utsätts. Kvinnor inom vissa specifika arbetaryrken är extra utsatta, de jobbar ofta i människo-nära yrken så som personlig assistent eller undersköterska, säger Joa Bergold.

En bild som bekräftas av Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal. Totalt anger nästan 10 % av medlemmarna i Kommunal att de blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.  Bland medlemmarna är det vanligast, nära 60 procent, att blivit utsatta av brukare eller anhörig till brukaren.

– Det är ett stort problem. Medlemmar som jobbar inom kontaktnära yrken, ensamarbete och osäkra anställningar är oftare drabbade av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Otrygga anställningar riskerar att leda till att man anmäler eller inte berättar att man utsatts utav rädsla för att inte bli inringd morgon därefter. Tystnadskultur och normer om att »lite får en tåla« är tyvärr fortfarande vanligt förekommande.

Visstidsanställda är extra utsatta för sexuella trakasserier. Mer än var fjärde inom vård och omsorg som är visstidsanställda har blivit utsatta för sexuella trakasserier – jämfört med 12 procent av de tillsvidareanställda inom samma sektor.

– Otrygga anställningar orsakar inte sexuella trakasserier, men de spelar in och kan förstärka en utsatthet. Man kan uppleva att man inte har samma ställning att säga ifrån gentemot sin kund eller kollega och chef. Men det kan också bidra till att man blir mer utsatt av kollegor, som kanske inte hejdar sig när de vet att man inte kommer vara stadigvarande, säger Joa Bergold.