Åsa-Pia Järliden Bergström (t.v.) och Stefan Ingves, riksbankschef

svensk ekonomi Sverige går från en högkonjunktur in i en mer dämpad period. För att kunna pressa ned arbetslösheten anser LO att räntan måste fortsätta vara låg och kommunernas resurser öka.

Budskapet från LO-ekonomerna, som i dag presenterar en rapport om ekonomiska utsikter, är att den ekonomiska politiken och Riksbanken behöver fortsätta att »gasa« för att pressa ned arbetslösheten.

Enligt LO:s bedömningar kommer arbetslösheten ha sjunkit till 6,3 procent vid årets slut, men öka till 6,5 procent 2020. Det här beror på en dämpande konjunktur både i Sverige och internationellt, och minskade investeringar i Sverige, vilket märks bland annat genom det sjunkande bostadsbyggandet.

Vad som främst oroar LO nu är Riksbankens planer på att höja räntan inom de närmaste månaderna.

– Det finns fortfarande utrymme att pressa arbetslösheten och därför drar vi slutsatsen att det är för tidigt att börja höja räntan nu, säger Åsa-Pia Järliden Bergström, ekonom på LO.

Samtidigt påpekar LO att utvecklingen de senaste åren är förbryllande. Trots att räntan hållits låg och negativ så länge har Riksbanken svårt att nå målet om prisökningar på två procent.

Ändå ska det inte tolkas som att lågräntepolitiken har missat målet, enligt Åsa-Pia Järliden Bergström.

– Den funkar på så sätt att vi närmar oss inflationsmålet, och vi tror att löner och priser kommer att öka. Men den fungerar också på så sätt att den understödjer en väldigt god utveckling på arbetsmarknaden, sa Åsa-Pia Järliden Bergström.

På frågan om LO-medlemmarna inte missgynnas av en långvarig låg ränta – i den bemärkelsen att den har bidragit till skenande bostadspriser som utestänger många med lägre inkomster –  svarar LO-ekonomerna att det finns bättre styrmedel för bostadspolitiken än penningpolitiken. Högre krav kan exempelvis ställas på bankerna.

– När det gäller fördelningsfrågan anser vi att minska arbetslösheten är en oerhört viktig komponent för att minska klyftorna, sa Åsa-Pia Järliden Bergström

LO tillhör inte de som som pekat ut skuld- och bolåneutvecklingen som ett stort problem, påpekade hon.

– Vi har snarast pekat på att det är ett problem med de snabba ökningarna och de höga bostadspriserna som finns i storstäderna framförallt och svårigheter för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden på grund av det. Ett sånt förslag kan vara att man inför en fastighetsskatt som är mer anpassad till de faktiska värdena för att få priserna att mattas av något.

Förutom fortsatt låg ränta lyfter LO behovet av att tak i socialförsäkringen ska räknas upp enligt löneutvecklingen istället för som nu enligt Konsumentprisindex, eller genom politiska beslut. Det här behovet blir extra stort i ljuset av att Sverige nu står inför att eventuellt styras genom en övergångsbudget där nivåerna på statsbidrag inte räknas upp.

– Vi borde ha en automatisk uppräkning av statsbidrag så att kommunerna inte behöver strama åt trots att befolkningen ökar, sa Åsa-Pia Järliden Bergström.

Även om det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden, så är denna arbetskraftsbrist ingen anledning till att arbetslösheten inte skulle kunna pressas ned mer och sysselsättningen öka, enligt LO.

– Man glömmer ofta att det bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen finns väldigt många som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning, sa Anna-Kirsti Löfgren, ekonom på LO.

LO bedömer också att bristen på arbetskraft är något överdriven. De lyfte också att Arbetsförmedlingen nu rapporterar att många arbetsgivare sänker sina kvalifikationskrav eftersom de har svårt att rekrytera den arbetskraft de helst vill ha.