Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

ARBETSMARKNAD Nyanlända utan grundskolekompetens ska kunna omfattas av en utbildningsplikt för att kunna skaffa sig de kunskaper som behövs för att de ska komma in på arbetsmarknaden.

Regeringen och de borgerliga oppositionspartierna är nu överens om hur de ska gå vidare med denna del av migrationsöverenskommelsen från 2015.

– Kortutbildade nyanlända måste rustas med utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarligt att så få gör det idag. Det är detta vi vill ändra på, säger arbetsmarknads- och etableringsminister. Ylva Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Enligt migrationsöverenskommelsen mellan MP–S-regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som saknar grundskolekompetens.

Skolverket får därför uppdraget att se över hur den kommunala vuxenutbildningen möter de behov och förmågor som finns hos nyanlända med kort utbildning.

Målet är att stärka lågutbildade nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Regeringen och de övriga partierna bakom beslutet hoppas att nyanlända med utbildningsplikten skaffar sig de kunskaper som krävs för att matchas till arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier.

– Att ställa krav på den som kommer till Sverige att göra sig anställningsbar ger fler en chans att få det första jobbet. Därför behövs en utbildningsplikt som ger nyanlända med låg utbildning vissa grundläggande kunskaper, säger Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson, i samma pressmeddelande.

Eleverna inom komvux på grundläggande nivå är idag i huvudsak utrikes födda och har aldrig studerat i svensk grundskola. Fler än nio av tio elever är utrikes födda. Det visar sig att många av dem tycker att komvux som det fungerar i dag är för svårt.

Själva pliktdelen ska finnas inom etableringsuppdraget, och handla om att ersättningen kan dras in om den nyanlände inte utbildar sig.

Skolverket ska se över om innehållet i kursplanerna och kursutbudet inom komvux på grundläggande nivå motsvarar de behov som finns hos nyanlända med kort utbildning, och om det passar deras förutsättningar.

Myndigheten ska också ta fram ett stödmaterial som ska visa hur kommunerna kan kombinera sfi, svenska för invandrare, med andra delar av den kommunala vuxenutbildningen för nyanlända med kort utbildning och se över om det finns behov av ett kartläggningsmaterial för bedömning av vuxna nyanländas kunskaper.

Uppdragen om stöd- och kartläggningsmaterial ska redovisas senast den 9 november 2017.

Om det finns behov av kartläggningsmaterial ska kommunerna ha det tillgängligt senast den 1 juli 2018. Uppdraget att se över innehåll i kursplaner och kursutbud ska redovisas senast den 22 februari 2018.