Melker Ödebrink, Sveriges A-kassor. Bild: Stina Svanberg.

Ny myndighet Regeringen vill att Sverige ska ha en myndighet som sköter alla statliga utbetalningar. Sveriges A-kassor är kritiska.
– Det drabbar vanligt hederligt folk, säger Melker Ödebrink kanslichef på Sveriges A-kassor.

På onsdagen gick regeringen ut och föreslog en gemensam myndighet för alla statliga utbetalningar. Utbetalningar från exempelvis arbetslöshetskassor, Försäkringskassan och kommuner ska centraliseras och skötas gemensamt.

Regeringen vill genom förslaget stoppa den ekonomiska brottsligheten och göra det svårare för fuskare.

–Det beror på att det skulle öka kontrollen över utbetalningar i form av bidrag, men också skattereduktion, så att man till exempel kan upptäcka någon som är sjukskriven och vabbar samtidigt. Det här är viktigt eftersom vi har sett att delar av den organiserade brottsligheten använder våra välfärdssystem för brott, och att de även har använts för att finansiera terrorism – det är helt oacceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen tillsatte en utredning om den organiserade och systematiska ekonomiska brottsligheten mot välfärden den 24 september 2015. Särskild utredare var Lars-Erik Lövdén, som har varit riksdagsledamot och kommun- och bostadsminister i tidigare socialdemokratiska regeringar.

Utredningen blev klar i maj 2017 och ställer sig svagt positiv till möjligheten med centraliserade utbetalningar.

» Vi överväger att föreslå bildandet av en myndighet för alla välfärdsutbetalningar. Vi ser flera fördelar med att samordna utbetalningar från olika bidragssystem till en myndighet. Det kan bidra till att minska omfattningen av felaktiga utbetalningar, effektivisera utbetalningskontrollen och förbättra servicen till medborgarna« skriver Lars-Erik Lövdén på DN debatt.

Sveriges a-kassor, intresseorganisationen för samtliga 27 a-kassor i landet, är dock kritiskt till förslaget. Melker Ödebrink förstår visserligen ambitionen men varnar samtidigt för riskerna med förslaget.

– Hur ska det organiseras? Det bekymrar mig att man inte utreder den frågan för det finns risk att det blir rättsosäkert, ger längre utbetalningstider och att det blir krångligt för vanligt folk.

Samtidigt lyfts också andra åtgärder fram i den övergripande utredningen som Melker Ödebrink håller med om. För att komma åt fusket med statliga bidrag menar utredningen att myndigheters säkerhet och informationsutbyte måste stärkas avsevärt.

– Den viktigaste frågan i det här gäller sekretesshinder mellan och inom myndigheterna måste undanröjas för att möjliggöra ett bättre beslutsunderlag och en effektiv kontroll.

Arbetslöshetsförsäkringen varit statsunderstödd sedan 1935, men arbetslöshetskassan har sina rötter i fackförbunden. När förslaget om en frivillig statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring infördes var fackrörelsen inledningsvis skeptisk. Bildandet av erkända a-kassor medförde detaljerad lagstiftning och ett statligt inflytande över kassornas verksamhet.

A-kassorna själva ställer sig frågande till behovet av gemensamma utbetalningar.

– Vi har ett mycket bra och säkert system med god kontroll. Det är dumt att ändra på något som fungerar bra, säger Kim Sandberg, kassaföreståndare vid Handels A-kassa.

Även Akademikernas A-kassa, AEA, är skeptiska till om och hur den nya myndigheten kan komma åt fusket. Annika Stenberg, kommunikationschef på AEA, säger att a-kassan ofta får beröm för billig administration, god kontroll och få fel. Hon ser inget behov av en ny myndighet.

– Det vi inte har koll på är svartarbetet, men det problemet kvarstår även i en gemensam myndighet. Sedan vet jag inte om det är tänkt att den nya myndigheten också ska genomföra kontrollerna för att komma åt eventuellt fusk, eller om de bara ska betala ut och att det fortsatt är de enskilda myndigheterna som agerar kontrollinstans.

– Möjligtvis att en gemensam myndighet hade underlättat för medborgaren om utbetalningarna sker på samma dag, istället som nu när varje myndighet har sina egna datum för både inrapportering och utbetalningar, säger Annika Stenberg.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, skriver i ett mejl att de inte har några »bra siffror« på omfattningen om misstänkt fusk med A-kassan. De skriver:

»I dagsläget pågår ”Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2016:07)” där man ska göra en bedömning av omfattningen av felaktigt utbetald ersättning. Om något år kanske det finns bra siffror för detta.«