ARBETSLÖSHET Arbetslöshet i unga år, även en kort period, kan bidra till ohälsa senare i livet. Det visar ny forskning från Umeå Universitet.

Forskarna har studerat Luleåbor födda 1965 och 1973. Studien visar arbetslöshet i unga år kan få bestående konsekvenser för hälsan, ändå upp i medelåldern.

– Bland män med så lite som en månads ungdomsarbetslöshet har vi hittat signifikanta skillnader i hälsa jämfört med dem som har varit i arbete, både i direkt anslutning till arbetslösheten och långt senare i medelåldern, jämfört med de i arbete under ungdomstiden, säger säger Anna Brydsten, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Det direkta sambandet mellan arbetslöshet, och särskilt psykisk ohälsa, är sedan tidigare väl kartlagt inom forskning. Brydstens forskning visar också att ens egen och andras arbetslöshet i unga år kan ge bestående effekter för den fysiska hälsan.

Studien har också tittat på skillnader mellan olika bostadsområden över tid. De som lever i ett bostadsområde med hög arbetslöshet rapporterade generellt sämre hälsa över livsloppet, detta oberoende om man är själv är arbetslös eller inte.

Dessutom undersöktes betydelsen av ungdomsarbetslöshet under lågkonjunktur respektive högkonjunktur för den långsiktiga kroppsliga hälsan i medelåldern. Här rapporterade männen som befunnit sig i ungdomsarbetslöshet under  högkonjunktur den sämre hälsan.

För att förstå forskningsresultaten menar Anna Brydsten att vi måste betrakta arbete, inte bara som främsta källan till inkomst utan också som en central del i vårt sociala samhälleliga liv, och att det utanförskap som arbetslöshet kan vara kan få långtgående konsekvenser för vår hälsa.

Bland kvinnor har forskningen inte kunnat fastslå något samband mellan ungdomsarbetslöshet och långsiktig ohälsa. Enligt Brydsten kan en förklaring vara att kvinnor helt enkelt har sämre socioekonomiska förutsättningar.

– Kvinnor tenderar att rapportera sämre fysisk och mental ohälsa, oberoende om de är i arbete eller inte. De befinner sig ofta på en arbetsmarknad med sämre arbetsvillkor, dubbelarbete, osäkra anställningar och sämre löner.